Rekrutacja


Zainteresowanych zapraszamy do pobrania karty zgłoszenia drogą elektroniczną. Wszystkich rodziców, którzy wypełnili kartę zgłoszenia dziecka, o terminie podpisania umowy będziemy informować telefonicznie.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

na rok 2018/2019

 

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

§ 1

1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywać się będzie na rok trwający od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r..
2. Rekrutacji dokonuje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
3. W ciągu roku, w sytuacji zwolnienia się miejsca w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad.

§ 2

Warunki rekrutacji:
1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

studentów oraz osób zatrudnionych przez Państwową wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych; które uczęszczały do żłobka w roku poprzedzającym rok, którego wniosek dotyczy; obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się; rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się; niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; z rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej).

2. Przyjmowane są dzieci, które do 1 września 2018 r. ukończą co najmniej 1 rok życia i do końca roku 2018 nie ukończą 3 lat.
3. Przyjmowane są dzieci na stałe zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.
6. W przypadku wolnych miejsc, do Żłobka mogą być przyjęte dzieci nie spełniające kryterium określonego w ust.1.

§ 3

Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Głogowie można składać u dyrektora żłobka lub osoby wyznaczonej od 01.03.2018r.-16.03.2018r., w dni robocze, w godz. 7:00 – 16:00.

§ 4

Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka:

01.03.2018 r. – 16.03.2018 r. – pobieranie/wydawanie i składanie Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Druk można pobrać w siedzibie żłobka lub ze strony internetowej http://maluch.pwsz.glogow.pl/;
20.03.2018 r. – powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
20-03.2018 r. – 23.03.2018r. prace Komisji Rekrutacyjnej;
27.03.2018r. – podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci.

§ 5

Wyniki rekrutacji podaje się do wiadomości po zakończeniu prac komisji poprzez informację osobistą lub telefoniczną. Nie przewiduje się publikacji imiennej listy dzieci przyjętych do żłobka.

§ 6

Rodzic lub opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka na nowy rok, zgłasza w terminie od 03.04.2018 – 06.04.2018r. do godz. 14.00 , czy skorzysta z przyznanego miejsca. W wypadku braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.

§ 7

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela dyrektor żłobka lub osoba wyznaczona osobiście lub telefonicznie (076 832 04 41),w godzinach urzędowania tj. 7:00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

§ 8

Nierozłączną częścią niniejszych zasad jest:
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie