Rekrutacja


Zainteresowanych zapraszamy do pobrania karty zgłoszenia drogą elektroniczną. Wszystkich rodziców, którzy wypełnili kartę zgłoszenia dziecka, o terminie podpisania umowy będziemy informować telefonicznie.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
na rok 2019/2020

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
§ 1
1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywać się będzie na rok trwający od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
2. Rekrutacji dokonuje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
3. W ciągu roku, w sytuacji zwolnienia się miejsca w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad.

§ 2
Kryteria obligatoryjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. dzieci, które do 1 września 2019 r. ukończą co najmniej 1 rok życia i do końca roku 2019 nie ukończą 3 lat;
2. dzieci na stałe zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Kryteria podstawowa brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
– dzieci studentów oraz osób zatrudnionych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno – prawnych – 30 pkt.;
– dzieci, które uczęszczały do żłobka w roku poprzedzającym rok, którego wniosek dotyczy – 25 pkt.;
– dzieci z rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej) – 25 pkt.;
– dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
– dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Dzieci posiadające rodzeństwo w Żłobku „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie – 5 pkt.

§ 3
1. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
2. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.
3. W przypadku wolnych miejsc, do Żłobka mogą być przyjęte dzieci nie spełniające kryterium określonego w § 2.

§ 4
Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie można składać u dyrektora żłobka lub osoby wyznaczonej od 04.03.2019 r. – 21.03.2019 r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 16:00.

§ 5
Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka:
 04.03.2019 r. – 21.03.2019 r. – pobieranie/wydawanie i składanie Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Druk można pobrać w siedzibie żłobka lub ze strony internetowej http://maluch.pwsz.glogow.pl/;
 21.03.2019 r. – powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
 22.03.2019 r. – 27.03.2019 r. – prace Komisji Rekrutacyjnej;
 28.03.2019 r. – podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci.

§ 6
Wyniki rekrutacji podaje się do wiadomości po zakończeniu prac komisji poprzez informację osobistą lub telefoniczną. Nie przewiduje się publikacji imiennej listy dzieci przyjętych do żłobka.

§ 7
Rodzic lub opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka na nowy rok, zgłasza w terminie od 01.04.2019 r. – 05.04.2019 r. do godz. 14.00 , czy skorzysta z przyznanego miejsca.
W wypadku braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.

§ 8
Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela dyrektor żłobka lub osoba wyznaczona osobiście lub telefonicznie (076 832 04 41),w godzinach urzędowania tj. 7:00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

§ 9
Nierozłączną częścią niniejszych zasad jest:
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Treść regulaminu dostępna również tutaj: REGULAMIN